Statutul actualizat în Adunarea Generală a Membrilor Colegiului Consilierilor Juridici Neamț din 30 mai 2023

 

Capitolul I. CONSTITUIRE, DENUMIRE, FORMA JURIDICĂ, DURATA, SEDIU

Art. 1 Colegiul Consilierilor Juridici Neamt este o asociație profesională constituită de consilierii juridici din județul Neamt, înregistrată în Registrul Asociaţiilor si Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra Neamţ, conform încheierii de ședință din 11.04.2004, ds. nr. 10A/2004.
Sediul asociației se află în municipiul Piatra Neamt, b-dul Decebal, Bl E2, et.2 ap. 20 și va putea fi mutat oricand.
Art. 2 Asociația profesională Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ se înființează în temeiul art.9 și 40 din Constituția României, ale art.5,20 si 25 din Legea nr.514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și cele ale art.4-8 din O.G. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3 Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ, este persoană juridică de drept privat cu caracter nelucrativ, nonprofit si apolitic, cu patrimoniu si buget propriu.
Colegiul Consilierilor Juridici Neamț s-a înființat prin libera exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici din județul Neamţ, fiind organizația profesională care reprezintă interesele tuturor membrilor săi.
Art. 4 Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ s-a înființat pe o durată nelimitată de timp.
Capitolul II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMŢ

Art. 5 Scopul Colegiului constă în asigurarea organizării și exercitării unitare a profesiei de consilier juridic, componentă a sistemului judiciar național, precum și protejarea si promovarea drepturilor și intereselor profesionale ale membrilor săi, privind exerciuțiul liber, independent, autonom, în spirit etic și în mod unitar al profesiei de consilier juridic.
Art. 6 Obiectivele Colegiului sunt:
 stabilirea, mentinerea și perfectionarea unui corp profesional competent, responsabilizat, specializat și eficient, care să contribuie la consolidarea statului de drept;
 specializarea pe ramuri de drept a membrilor asociati;
 participarea la activitatea de prezentare și popularizare a legislației în rândul celorlalte categorii socio-profesionale;
 sprijinirea activității profesionale a juriștilor, la activități specifice profesiei;
 întocmirea Tabloului Consilierilor Juridici definitivi și stagiari la nivel județean;
 Promovarea imaginii Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ.

Capitolul III. DOBÂNDIREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE ASOCIAT; DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚI

Art. 7 Membru al asociației profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamț poate fi orice consilier juridic care aderă la prezentul statut și îndeplinește următoarele condiții legale:
a) este cetăţean român și are exercițiul drepturilor civile și politice;
b) este licențiat al unei facultăți de drept;
c) nu se găsește în niciunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de Legea 514/2003;
Calitatea de asociat al colegiului este personală și se dovedește cu legitimația de consilier juridic emisă de consiliul director și vizată semestrial de către trezorierul colegiului.
Asociatul are dreptul de a se retrage oricând din asociatie pe baza unei notificări scrise adresate colegiului director.
Asociatul care se retrage sau este exclus nu are nici un drept asupra patrimoniului asociației, cu excepția drepturilor sale personale nepatrimoniale.
Calitatea de membru al asociatiei se poate suspenda, sau asociatul poate fi exclus în condițiile prevăzute de statutul profesiei de consilier juridic.
Art. 8 Drepturile si obligațiile membrilor asociației:
-să aleagă și să fie aleși în consiliul director și în alte organisme ale colegiului după un an de la data înscrierii în asociație, în condițiile stabilite de statutul profesiei de consilier juridic;
-să aibă drept de vot în adunarea generală începând cu data primirii în rândul membrilor Colegiului Consilierilor Juridici Neamț;
-să participe la realizarea scopului si obiectivelor pentru care s-a inființat asociația;
-să plătească la data înscrierii în asociație taxa de înscriere de 400 lei pentru consilierii juridici stagiari, respectiv 600 lei în cazul consilierilor juridici definitivi;
-să-şi achite cotizația lunară, de 20 lei, respectiv 240 lei/an;
-taxa de reînscriere a celor care fac dovada că pot redeveni membri ai asociatiei profesionale este de 600 lei;
– să cunoască și să respecte statutul asociaţiei și pe cel al profesiei de consilier juridic;
-să participe activ la adunările generale şi la realizarea acţiunilor iniţiate de asociaţie;
-să-și ridice permanent nivelul de pregătire profesională și să participe la acţiunile de specializare profesională organizate de consiliul director;
-să dea dovada de fidelitate și să apere prestigiul asociației, să sesizeze deindata consiliul director cu privire la orice situație de natura să aducă atingere și/sau să producă prejudicii direct sau indirect asociației;
-să respecte hotărarile adunării generale și ale consiliului director, precum și cele ale statutului profesiei de consilier juridic;
-să nu devina membru al altei asociații profesionale al carei scop și obiective de activitate sunt contrare cu cele ale colegiului;
-să participe la cursurile de formare și perfecționare continuă organizate de comisia de pregătire profesională;
– să respecte regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de definitivare în profesie;
– să folosească legitimația, insigna și roba atunci când se afla la instanțele de judecata;
– să nu desfășoare activități politice cu ocazia sau în cadrul manifestărilor desfășurate de Asociația Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ;
– să propună modificări și completări ale actului constitutiv, Statutului ale Colegiului și Regulamentelor proprii;
Art. 9. În cazul în care un asociat este interesat personal sau prin rudele sale până la gradul IV inclusiv inr-o anumită problemă supusa adunării generale, aceasta nu vă putea participa la deliberare și nici la vot.

Capitolul IV. CONDUCEREA COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMȚ

Art. 10 Organele de conducere ale colegiului sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul Director;
Art. 11 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamț și este compus din toți membrii asociați ai acestui colegiu;
Adunarea constitutivă este legal constituită cu majoritatea simpla a membrilor asociați prezenţi la adunare;
Adunarea generală se întrunește în ședințe ordinare anuale și în sedinţe extraordinare, ori de cate ori este nevoie în condiţiile prevăzute în prezentul statut.
Alegerea membrilor consiliului director se vă face pe funcții (decan, prodecan, membru), prin vot secret, pentru un mandat de cinci ani; Mandatul poate fi reînnoit.
Foștii decani al CCJ Neamț pot deveni cu acordul acestora membri de onoare Asociației Profesionale fară a avea obligația de a plati cotizația lunară.
Art. 12 Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabileşţe măsuri pentru exercitarea activitaţilor profesionale în colegiu, în limitele prezentului statut, al statutului profesiei de consilier juridic și a regulamentelor proprii;
b) alege și revocă prin vot secret membrii consiliului director (decan, prodecan, membru), secretarul, trezorierul, membrii comisiei metodologice de și îndrumare profesionala, comisiei de etică și disciplină, comisiei de cenzori, comisia de examinare, comisia de disciplină;
c) membrii consiliului director se aleg dintre membrii colegiului care au o vechime de minim 5 ani în activitaţi juridice;
d) aproba proiectul de buget al colegiului și descarcă consiliul director cu privire la activitatea și gestiunea acestuia;
e) îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevăzute în prezentul statut și în statutul profesiei de consilier juridic;
f) aprobă modificarea si completarea statutului precum si a regulamentelor proprii;
g) aduce în plen propuneri cu privire la modificarea și completarea legii consilierului juridic;
h) stabileşte, cuantumul cotizațiilor trimestiale, a taxelor de înscriere în colegiu, la examenul de definitivat, precum și a taxei de reînscriere în cazul suspendării.
Art. 13 Adunarea generala ordinară se întrunește anual în primul semestru, la convocarea consiliului director sau la cererea unei treimi din membrii asociați. Convocarea se face prin publicarea în presa locală a anunțului cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, de asemeni prin publicare pe pagina oficială www.ccjneamt.ro C.C.J și pe pagina de facebook.
Art. 14 Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de către consiliului director sau la cererea unei treimi din membrii asociați, în aceleași condiții de publicitate prevăzute pentru convocarea adunării generale ordinare.
Art. 15 Şedintele adunărilor generale sunt conduse de Decan sau după caz de Prodecan, împreună cu doi membri, aleşi prin vot deschis de cei prezenți din care unul, vă fi desemnat secretar al adunării generale.
Art. 16 În caz de revocare a membrilor consiliului director niciunul din aceștia nu vă putea face parte din prezidiul adunării, iar ședință vă fi condusa de cel mai în vârsta membru prezent, asistat de doi dintre cei mai tineri membri ai colegiului.
Art.17 Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorității simple a membrilor săi;
Art. 18 În cazul în care numărul legal nu este întrunit prezidiul adunării generale, de față cu cei prezenți stabilește că adunarea generala statutară să se desfășoare după o jumătate de ora, cu cei prezenți;
Consiliul director are obligația să îndeplinească procedura convocării cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată; Adunarea generala convocata în aceste condiții este legal constituită cu participarea asociaţilor prezenți.
Art. 19 În toate cazurile hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.
Hotărârile luate în adunarea generală în condiile prezentului statut sunt obligatorii chiar și pentru asociații care nu au luat parte la adunarea generală, sau au votat impotrivă. Asociatul care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat împotrivă și au cerut să se menţioneze acest aspect în procesul verbal de şedinta, poate ataca în instanță hotărârile adunării generale pe care le consideră nelegale sau potrivnice prezentului statut, în termen de 15 zile de la data luării la cunoștință a hotărârii sau de la data la care a avut loc ședință, după caz.
Art. 20 Consiliul director este format din trei membri aleși pentru un mandat de cinci ani.
Mandatul poate fi reînnoit2.
Art. 21 Consiliul director are următoarele competențe:
a) adoptă masuri pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentului statut, a statutului profesiei de consilier juridic și a regulamentelor proprii de către toți membrii asociați;
b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației și angajează personal calificat în vederea desfășurării de activități ale colegiului;
c) aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale;
d) stabileşte indemnizatiile lunare ale membrilor consiliului director ale cenzorilor si ale comisiei de examinare, treezorierului, secretarului si personalului angajat daca este cazul;
e) examinează și soluționează plângerile împotrivă sacţiunilor disciplinare propuse de comisia de disciplina;
f) întocmeşte, modifica și actualizează tabloul consilierilor juridici, comunicandu-l celor
verifica si aprobă îndeplinirea condițiilor legale ale adeziunilor la colegiu; prevăzuți de lege;

2. modificat conform Hotărârii nr. 2 din data de 30.05.2023 a Adunării Generale.

g) constată existența stării de incompatibilitate a celor care solicită aderarea la asociație;
h) organizează cercuri de studii pentru membrii colegiului și poate edita o publicație a colegiului;
i) deleagă membrii asociați, la cererea angajatorului, să participe la examinarea candidaților pentru ocuparea posturilor de consilier juridic și dacă este cazul participă la stabilirea sarcinilor profesionale ale acestora;
j) organizează examinarea consilierilor juridici stagiari în vederea defintivării în profesie.
k) aplica sancțiunile disciplinare membrilor asociați în cazurile și în condițiile stabilite prin regulamente proprii;
l) acceptă donațiile și legatele făcute colegiului;
m) prezintă anual, adunării generale spre aprobare, raportul de activitate pe perioada anterioară, situațiile financiare, proiectul BVC pentru anul ce urmează;
n) executa bugetul de venituri și cheltuieli și administrează patrimoniul colegiului;
o) decide, în ședințe lunare, înscrierea în tabloul consilierilor juridici, suspendarea sau radierea membrilor asociați și eliberează acestora legitimația de membru asociat și insigna;
p) stabilește sau modifică sediul asociației profesională Colegiului Consilierilor Juridici;
q) aproba la propunerea comisiei de disciplina, suspendarea, excluderea și radierea din tabloul profesional a acelor consilieri juridici care au fost sancționați disciplinar pentru abateri grave;
r) actualizează taxele și cotizațiile ce se plătesc de către membrii Asociației Profesionale și propun Adunării Generale noi taxe dacă e cazul.
Art. 22 Consiliul director lucrează legal în prezenta majorității membrilor sai , și decide cu votul majorității membrilor prezenți(minim doua voturi).Deciziile acestuia pot fi atacate de membrii asociați interesați la adunarea generala, ori prin convocarea unei adunări extraordinare.
Art. 23 Decanul colegiului are următoarele competențe:
a) semnează acte juridice pe baza hotărârilor adunării generale și a deciziilor consiliului director, în numele și pe seama asociației;
b) reprezintă Asociaţia profesională Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ, în raporturile acestuia cu persoane juridice sau fizice din ţara și străinătate precum şi în raporturile acestuia cu autoritaţile și instituţiile publice și alte organizații profesionale;
c) convoacă și prezidează şedintele consiliului director;
d) are calitatea de ordonator de credite și semnează acte financiar contabile care angajează Colegiul;
e) are specimen de semnătură bancara;
f) asigura conducerea activităților curente;
Art. 24 Prodecanul colegiului este înlocuitorul de drept al decanului și execută, în lipsa acestuia atribuțiile prevăzute la art.23.
Dacă decanul și prodecanul sunt în imposibilitate temporara de a a-și exercita funcțiile, se deleagă membrul consiliul director să îndeplinească total sau parțial, atribuţiile decanului.
Art. 25 Activitatea de secretariat și trezorerie și va fi îndeplinită de o singura persoană3.

3. modificat conform Hotărârii nr. 2 din data de 30.05.2023 a Adunării Generale.

Art. 26 Secretarul-trezorier al colegiului are următoarele atribuții4:
a) gestionează evidența documentelor;
b) consemnează lucrările Consiliului Director, comunică hotărârile adunării generale și deciziile Consiliului Director, celor interesați;
c) înregistrează și transmite către persoanele interesate corespondenta, decizii, cereri;
d) conduce evidența financiar-contabila și urmărește încasarea cotizației și a celorlalte venituri ale colegiului.
e) efectuează toate operațiunile financiar–bancare de încasări și plăți în numele și în contul asociației în condițiile prevăzute în regulamentele proprii;
f) împreună cu membrii comisiei de disciplină stabilește modalitatea prin care se recuperează cotizațiile restante (notificări, sms);
g) are cel de-al doilea specimen de semnătură.

Capitolul V. PATRIMONIUL COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMȚ

Art. 27 COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT are patrimoniu și buget propriu.
La înființare fondul social al colegiului a fost constituit dintr-un aport al membrilor fondatori de 600 lei, subscris și vărsat.
Art. 28 Sumele reprezentând cotizații, taxe de înscriere, reînscriere, dobânzi bancare, donații, se depun în contul deschis la BRD, având Cod IBAN RO61BRDE280SV15958402800.
Art. 29 Sursele financiare ale colegiului vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopului obiectivelor colegiului, pentru cheltuieli de funcţionare, administrative și pentru plata indemnizaţiilor prevăzute în prezentul statut.
Capitolul VI. COMISIA DE CENZORI, COMISIA DE ETICĂ ȘI DISCIPLINĂ, COMISIA DE PREGĂTIRE PROFESIONĂLA ȘI COMISIA DE EXAMINARE A COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMȚ

Art. 30 Cenzorii sunt aleși dintre membrii asociați de către adunarea generala. Dacă membrii asociați depășesc numărul de 100 se vă alege o comisie formata din 3 cenzori, dintre care unul vă fi contabil autorizat sau expert contabil.
Art. 31 Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
a) verifică trimestrial modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei,inclusiv modul de încasare și gestionare a cotizațiilor precum și celelalte venituri;
b) întocmește rapoarte privind veniturile și cheltuielile asociaţiei și le prezintă adunării generale ordinare;
c) propune consiliului director luarea de măsuri pentru respectarea BVC aprobat și încadrarea în disciplina financiară;
d) participă la sedinţele colegiului director fară dreprt de vot;
e) îndeplinește alte atribuții stabilite de adunarea generală;

4. modificat conform Hotărârii nr. 2 din data de 30.05.2023 a Adunării Generale.

Art. 32 Comisia de disciplină a colegiului se compune din 3 membri aleși de către adunarea generală a asociaților, dintre membrii asociaţi cu o vechime de minim 5 ani în funcţii juridice;
Art. 33 Comisia de disciplină cercetează abaterile disciplinare săvârșite de membrii asociației și propune consiliului director aplicarea sancţiunilor disciplinare în acord cu prevederile statutului profesiei de consilier juridic. Împreună cu trezorierul stabilește modalitatea prin care se recuperează cotizațiile restante (notificări, sms).
Art. 34 Comisia de pregătire profesională, este formată din 3 membri aleşi de către adunarea generală a asociaților, dintre membrii asociați cu o vechime de minim 5 ani în funcții juridice;
Stabileşte programul de desfășurare a activităților de pregătire profesionala, în colaborare cu membrii comisiei de examinare.
Organizează și urmăreşte desfășurarea activitătii realizate de către consilierii juridici stagiari în conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul Director prin Decizia nr.6/28.04.2017.
Art. 35 Comisia de examinare, este formata din 3 membri aleşi de catre adunarea generală a asociatilor, dintre membrii asociati cu o vechime de minim 5 ani in functii juridice5;
In baza calendarului stabilit împreună cu membrii Consiliului Director, stabilește programul de desfășurare a examenului pentru definitivarea în profesia de consilier juridic, în conformitate cu Regulamentul aprobat.
Stabilește programul de desfășurare a activităților de pregătire profesională, în colaborare cu membrii comisiei de pregătire profesională.
Capitolul VII. DIZOLVAREA, LICHIDAREA ȘI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMȚ

Art. 36 Dizolvarea asociației poate avea loc prin trei modalități juridice:
a) de plin drept;
b) prin hotatare judecatorească definitivă si executorie;
c) prin hotararea adunarii generale a asociatiei;
Art. 37 Dizolvarea de plin drept are loc în următoarele situații:
a) imposibilitatea realizării scoplui asociaţiei, daca în termen de trei luni de la constatarea acestui fapt, adunarea generala nu hotărăște schimbarea acestui scop;
b) reducerea numărului de membri asociaţi sub limita pevăzută de lege.
Art. 38 Dizolvarea prin hotărâre judecătorească poate avea loc în următoarele situații:
a) când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când asociația urmărește alt scop decât acela pentru care a fost inființat;
c) când asociația a devenit insolvabila;
Art. 39 Dizolvarea prin voința membrilor asociației se produce când hotărârea a fost luată cu votul a două treimi din numărul membrilor asociati
Art. 40 În cazul dizolvării prin hotărârea adunării generale lichidatorii autorizați vor fi numiți la propunerea consiliului director. Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevăzută de legea româna pentru asociații și fundații și vor distribui patrimoniul conform prevederilor legale în vigoare;
5. modificat conform Hotărârii nr. 2 din data de 30.05.2023 a Adunării Generale.

Art. 41 În cazul dizolvării prin hotararea Adunării Generale a membrilor asociați C.C.J. Neamț, bunurile asociației vor fi transmise unei alte persoane juridice de drept privat care are scop și obiective identice sau asemănătoare , prin votul a doua treimi din membrii asociați;
Art. 42 În cazurile prevăzute la art. 37 și 38 împărțirea patrimoniului se face potrivit dispozițiilor legale;

Capitolul VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 43 Statutul asociației profesionale a Colegiului Consilierilor Juridici Neamț a fost dezbătut, completat și aprobat în ședință Adunării Generale a Asociaților azi, 30.05.2023.
Prezentul statut a fost redactat și semnat în trei exemplare originale.