Capitolul I – CONSTITUIRE, DENUMIRE, FORMA JURIDICA, DURATA, SEDIU

Art.1. Colegiul Consilierilor Juridici Neamt este o asociatie profesională constituita de consilierii juridici din judetul Neamt,inregistrata in Registrul Asociaţiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei Piatra Neamţ, conform incheierii de sedinta din 11.04.2004, ds. nr. 10A/2004.
Sediul asociatiei se afla in mun. Piatra Neamt, b-dul Decebal, Bl E2, et.2 ap. 40 si va putea fi mutat oricand.

Art.2 Asociatia profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ se infiinteaza in temeiul art.9 si 40 din Constitutia Romaniei, ale art.5,20 si 25 din Legea nr.514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si cele ale art.4-8 din O.G. 26/31.01.2000 cu privire la asociaţii si fundaţii,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3.Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ, este persoana juridica de drept privat cu caracter nelucrativ, nonprofit si apolitic, cu patrimoniu si buget propriu.
Colegiul Consilierilor Juridici Neamt s-a înfiintat prin libera exprimare a voinţei de asociere a consilierilor juridici din judetul Neamţ, fiind organizatia profesionala care reprezinta interesele tuturor membrilor sai.

Art.4. Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ s-a înfiintat pe o durata nelimitata de timp.

Capitolul II – SCOP SI OBIECTIV

Art.5.Scopul Colegiului constă in asigurarea organizării si exercitării unitare profesiei de consilier juridic, componentă a sistemului judiciar national,precum si protejarea si promovarea drepturilor si intereselor profesionale ale membrilor săi , privind exerciutiul liber,independent, autonom ,in spirit etic si in mod unitar al profesiei de consilier juridic.

Art.6.Obiectivele Colegiului sunt:
 stabilirea , mentinerea si perfectionarea unui corp profesional competent,responsabilizat,specializat si eficient, care sa contribuie la consolidarea statului de drept;
 specializarea pe ramuri de drept a membrilor asociati;
 participarea la activitatea de prezentare si popularizare a legislatiei in randul celorlalte categorii socio-profesionale;
 sprijinirea activitătii profesionale a juristilor, la activităti specifice profesiei.
 Intocmirea Tabloului Consilierilor Juridici definitivi si stagiari la nivel judetean
 Promovarea imaginii Asociatiei Profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ;

CAPITOLUL III – DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT; DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR ASOCIATI

Art.7. Membru al asociatiei profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamt poate fi orice consilier juridic din judetul Neamt care adera la prezentul statut si indeplineste urmatoarele conditii legale:
a)este cetăţean roman si are exercitiul drepturilor civile si politice;
b)este licentiat al facultatii de drept;
c) nu se gaseste in niciunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de Legea 514/2003;
Calitatea de asociat al colegiului este personală si se dovedeste cu legitimatia de consilier juridic emisa de consiliul director si vizată semestrial de catre trezorierul colegiului.
Asociatul are dreptul de a se retrage oricand din asociatie pe baza unei notificari scrise adresate colegiului director.
Asociatul care se retrage sau este exclus nu are nici un drept asupra patrimoniului asociatiei, cu exceptia drepturilor sale personale nepatrimoniale.
Calitatea de membru al asociatiei se poate suspenda, sau asociatul poate fi exclus in conditiile prevazute de statutul profesiei de consilier juridic.

Art.8. Drepturile si obligatiile membrilor asociatiei:
-sa aleagă si sa fie alesi in consiliul director si in alte organisme ale colegiului dupa un an de la data înscrierii in asociatie, in conditiile stabilite de statutul profesiei de consilier juridic;
-să aibă drept de vot in adunarea generală începand cu data primirii in randul membrilor Colegiului Consilierilor Juridici Neamț,
-să participe la realizarea scopului si obiectivelor pentru care s-a infiintat asociatia;
-să plăteasca la data inscrierii in asociatie taxa de inscriere de 200 lei pentru consilierii juridici stagiari,respectiv 300 lei in cazul consilierilor juridici definitivi;
-să-şi achite cotizatia trimeastrial, de 45 lei, respectiv 190 lei/an;
-taxa de reînscriere a celor care fac dovada că pot redeveni membri ai asociatiei profesionale este de 300 lei;
-să cunoasca si sa respecte statutul asociaţiei si pe cel al profesiei de consilier juridic;
-să participe activ la adunările generale şi la realizarea acţiunilor iniţiate de asociaţie;
-să-si ridice permanent nivelul de pregatire profesională si sa participe la acţiunile de specializare profesională organizate de consiliul director;
-să dea dovada de fidelitate si sa apere prestigiul asociatiei, sa sesizeze deindata consiliul director cu privire la orice situatie de natura sa aduca atingere si/sau sa produca prejudicii direct sau indirect asociatiei;
-să respecte hotărarile adunarii generale si ale consiliului director, precum si cele ale statutului profesiei de consilier juridic;
-să nu devina membru al altei asociatii profesionale al carei scop si obiective de activitate sunt contrare cu cele ale colegiului;
-sa participe la cursurile de formare si perfectionare continuă organizate de comisia de pregătire profesionala;
-să respecte regulamentul de organizare si desfasurare a examenelor de definitivare in profesie;
-sa folosească legitimatia,insigna si roba atunci cand se afla la instantele de judecata;
-să nu desfasoare activitati politice cu ocazia sau in cadrul manifestarilor desfasurate de Asociatia Profesionala Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ.
-să propuna modificari si completari ale actului constitutiv,Statutului ale Colegiului si Regulamentelor proprii.
Art.9.In cazul in care un asociat este interesat personal sau prin rudele sale pana la gradul IV inclusiv inr-o anumita problemă supusa adunarii generale, aceasta nu va putea participa la deliberare si nici la vot.

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT

Art.10. Organele de conducere ale colegiului sunt:
a) Adunarea generală;
b) Consiliul Director;

Art.11. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al asociatiei profesionale Colegiul Consilierilor Juridici Neamt si este compus din toti membrii asociati ai acestui colegiu;
Adunarea constitutivă este legal constituită cu majoritatea simpla a membrilor asociati prezenţi la adunare;
Adunarea generală se intruneste in sedinte ordinare anuale si in sedinţe extraordinare, ori de cate ori este nevoie in condiţiile prevazute in prezentul statut.
Alegerea membrilor consiliului director se va face pe functii(decan, prodecan, membru), prin vot secret, pentru un mandat de cinci ani;Acestia pot fi realesi pentru inca un mandat de cinci ani.
Fostii decani al CCJ Neamt pot deveni cu acordul acestora membri de onoare Asociatiei Profesionale fara a avea obligatia de a plati cotizatia lunară.

Art.12.Adunarea generala are urmatoarele competente:
a) stabileşţe măsuri pentru exercitarea activitaţilor profesionale in colegiu,in limitele prezentului statut, alstatutului profesiei de consilier juridic si a regulamentelor proprii;
b) alege si revocă prin vot secret membrii consiliului director(decan, prodecan, membru), secretarul, trezorierul, membrii comisiei metodologice de si indrumare profesionala, comisiei de etică si disciplină, comisiei de cenzori, comisia de examinare.
c) membrii consiliului director se aleg dintre membrii colegiului care au o vechime de minim 5 ani in activitaţi juridice;aproba proiectul de buget al colegiului si descarca consiliul director cu privire la activitatea si gestiunea acestuia;
d) indeplineşte orice alte atribuţiuni prevazute in prezentul statut si in statutul profesiei de consilier juridic;
e) aproba modificarea si completarea statutului precum si a regulamentelor proprii;
f) aduce in plen propuneri cu privire la modificarea si completarea legii consilierului juridic;
g) stabileşte , cuantumul cotizatiilor trimestiale, a taxelor de inscriere in colegiu, la examenul de definitivat, precum si a taxei de reinscriere in cazul suspendării.

Art.13. Adunarea generala ordinară se intruneste anual in primul semestru, la convocarea consiliului director sau la cererea unei treimi din membrii asociati.
Convocarea se face prin publicarea in presa locala a anuntului cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita, deasemeni prin publicare pe pagina oficiala C.C.J Neamţ si pe pagina de facebook.

Art.14. Adunarea generala extraordinară poate fi convocata de catre consiliului director sau la cererea unei treimi din membrii asociati, in aceleasi conditii de publicitate prevazute pentru convocarea adunarii generale ordinare;

Art.15.Şedintele adunărilor generale sunt conduse de decan sau dupa caz de prodecan, impreuna cu doi membri, aleşi prin vot deschis de cei prezenti din care unul, va fi desemnat secretar al adunarii generale.

Art.16.In caz de revocare a membrilor consiliului director niciunul din acestia nu va putea face parte din prezidiul adunarii, iar sedinta va fi condusa de cel mai in vârsta membru prezent, asistat de doi dintre cei mai tineri membri ai colegiului;

Art.17.Adunarea generală este legal constituită cu participarea majoritatii simple a membrilor sai.

Art.18.In cazul in care numarul legal nu este intrunit prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti stabileste ca adunarea generala statutara sa se desfasoare dupa o jumatate de ora , cu cei prezenti.
Consiliul director are obligatia sa indeplineasca procedura convocarii cu cel putin 10 zile inainte de data fixata;Adunarea generala convocata in aceste conditii este legal constituita cu participarea asociaţilor prezenti.

Art.19.In toate cazurile hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
Hotărârile luate in adunarea generală in condiile prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generală, sau au votat impotrivă.Asociatul care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat impotriva si au cerut sa se menţioneze acest aspect in procesul verbal de şedinta, poate ataca in instanta hotararile adunarii generale pe care le consideră nelegale sau potrivnice prezentului statut, in termen de 15 zile de la data luarii la cunostinta a hotararii sau de la data la care a avut loc sedinta, dupa caz.

Art. 20.Consiliul director este format din trei membri alesi pentru un mandat de cinci ani avand posibilitatea să fie realesi pentru inca un mandat.

Art.21.Consiliul director are urmatoarele competente:
a) adoptă masuri pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentului statut, a statutului profesiei de consilier juridic si a regulamentelor proprii de către toti membrii asociati.
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei si angajează personal calificat in vederea desfasurarii de activitati ale colegiului;
c) aduce la indeplinire hotărârile adunarii generale;
d) stabileşte indemnizatiile lunare ale membrilor consiliului director ale cenzorilor si ale comisiei de examinare, treezorierului, secretarului si personalului angajat daca este cazul;
e) examineaza si solutioneaza plangerile impotriva sacţiunilor disciplinare propuse de comisia de disciplina;
f) intocmeşte, modifica si actualizează tabloul consilierilor juridici, comunicandu-l celor prevazuti de lege;
g) verifica si aprobă indeplinirea conditiilor legale ale adeziunilor la colegiu;
h) constată existenta stării de incompatibilitate a celor care solicită aderarea la asociatie;
i) organizează cercuri de studii pentru membrii colegiului si poate edita o publicatie a colegiului;
j) deleaga membrii asociati, la cererea angajatorului, să participe la examinarea candidatilor pentru ocuparea posturilor de consilier juridic si daca este cazul participa la stabilirea sarcinilor profesionale ale acestora;
k) organizează examinarea consilierilor juridici stagiari in vederea defintivarii in profesie.
l) aplica sanctiunile disciplinare membrilor asociati in cazurile si in conditiile stabilite prin regulamente proprii;
m) accepta donatiile si legatele facute colegiului;
n) prezintă anual,adunarii generale spre aprobare, raportul de activitate pe perioada anterioară, situatiile financiare, proiectul BVC pentru anul ce urmeaza;
o) executa bugetul de venituri si cheltuieli si administrează patrimoniul colegiului;
p) decide, in sedinte lunare, inscrierea in tabloul consilierilor juridici, suspendarea sau radierea membrilor asociati si elibereaza acestora legitimatia de membru asociat si insigna;
q) stabileste sau modifica sediul asociatiei profesionalea Colegiului Consilierilor Juridici;
r) aproba la propunerea comisiei de disciplina, suspendarea, excluderea si radierea din tabloul profesional a acelor consilieri juridici care au fost sanctionati disciplinar pentru abateri grave”
s) actualizeaza taxele si cotizatiile ce se platesc de catre membrii Asociatiei Profesionale si propun Adunarii Generale noi taxe daca e cazul.

Art.22.Consiliul director lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai , si decide cu votul majoritatii membrilor prezenti(minim doua voturi).Deciziile acestuia pot fi atacate de membrii asociati interesati la adunarea generala, ori prin convocarea unei adunari extraordinare.

ART.23. Decanul colegiului are urmatoarele competente:
a)semnează acte juridice pe baza hotararilor adunarii generale si a deciziilor consiliului director, in numele si pe seama asociatiei;
b) reprezintă Asociaţia profesională Colegiul Consilierilor Juridici Neamţ, in raporturile acestuia cu persoane juridice sau fizice din ţara si strainatate precum şi in raporturile acestuia cu autoritaţile si instituţiile publice si alte organizatii profesionale;
c) convoaca si prezideaza şedintele consiliului director;
d) are calitatea de ordonator de credite si semneaza acte financiar contabile care angajeaza Colegiul;
e) are specimen de semnatura bancara;
f) asigura conducerea activitatilor curente;

Art.24. Prodecanul colegiului este inlocuitorul de drept al decanului si execută, in lipsa acestuia atributiile prevazute la art.23.
Dacă decanul si prodecanul sunt in imposibilitate temporara de a a-si exercita functiile, se deleagă membrul consiliul director sa indeplineasca total sau partial , atribuţiile decanului;

Art.25. Secretarul colegiului are urmatoarele atributii:
a) raspunde de conducerea evidentelor, altele decat cele financiar contabile;
b) consemneaza lucrarile consiliului director, comunica hotararile adunarii generale si deciziile consiliului director, celor interesati;
c) inregistreaza si transmite catre persoanele interesate corespondenta, decizii, cereri;

Art.26. Trezorierul are urmatoarele atributii:
a) conduce evidenta financiar- contabila si urmareste incasarea cotizatiei si a celorlalte venituri ale colegiului.
b) efectueaza toate operatiunile financiar –bancare de incasari si plati in numele si in contul asociatiei in conditiile prevazute in regulamente proprii;
c) Impreuna cu membrii comisiei de disciplină stabilesc modalitatea prin care se recupereaza cotizatiile restante(notificari, sms)
d) are cel de-al doi-lea specimen de semnatura;

CAPITOLUL V – PATRIMONIUL

Art.27. COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT are patrimoniu si buget propriu.
La infiintare fondul social al colegiului a fost constituit dintr-un aport al membrilor fondatori de 600 lei, subscris si varsat.

Art.28. Sumele reprezentand cotizatii, taxe de inscriere, reinscriere, dobanzi bancare, donatii, se depun in contul deschis la BRD , avand Cod IBAN RO61BRDE280SV15958402800;
Art.29. Sursele financiare ale colegiului vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopului obiectivelor colegiului, pentru cheltuieli de funcţionare,administrative si pentru plata indemnizaţiilor prevazute in prezentul statut.

CAPITOLUL VI – COMISIA DE CENZORI COMISIA DE ETICA SI DISCIPINA, COMISIA DE PREGATIRE PROFESIONALA SI COMISIA DE EXAMINARE

Art.30. Cenzorii sunt alesi dintre membrii asociati de catre adunarea generala.Daca membrii asociati depasesc numarul de 100 se va alege o comisie formata din 3 cenzori, dintre care unul va fi contabil autorizat sau expert contabil.

Art.31. Comisia de cenzori are următoarele atributii:
a)verifica trimestrial modul in care este administrat patrimoniul asociaţiei,inclusiv modul de incasare si gestionare a cotizatiilor precum si celelalte venituri;
b) intocmeste rapoarte privind veniturile si cheltuielile asociaţiei si le prezinta adunarii generale ordinare;
c) propune consiliului director luarea de masuri pentru respectarea BVC aprobat si incadrarea in disciplina financiara;
d) participa la sedinţele colegiului director fara dreprt de vot;
e) indeplineste alte atributii stabilite de adunarea generala;

Art.32. Comisia de disciplină a colegiului se compune din 3 membri alesi de catre adunarea generală a asociatilor, dintre membrii asociaţi cu o vechime de minim 5 ani in funcţii juridice;

Art.33. Comisia de disciplina cerceteaza abaterile disciplinare savarsite de membrii asociatiei si propune consiliului director aplicarea sancţiunilor disciplinare in acord cu prevederile statutului profesiei de consilier juridic; Impreuna cu trezorierul stabileste modalitatea prin care se recupereaza cotizatiile restante(notificari, sms).

Art.34. Comisia de pregatire profesională, este formata din 3 membri aleşi de catre adunarea generală a asociatilor, dintre membrii asociati cu o vechime de minim 5 ani in functii juridice;
Stabileşte programul de desfasurare a activitatilor de pregatire profesionala, in colaborare cu membrii comisiei de examinare.
Organizeaza si urmăreşte desfasurarea activitătii realizate de catre consilierii juridici stagiari in conformitate cu Regulamentul aprobat de Consiliul Director prin Decizia nr.6/28.04.2017.

Art.35. Comisia de examinare, in baza calendarului stabilit impreuna cu membrii Consiliului Director , stabileste programul de desfasurare a examenului pentru definitivarea in profesia de consilier juridic, in conformitate cu Regulamentul aprobat.
Stabileste programul de desfasurare a activitatilor de pregatire profesionala, in colaborare cu membrii comisiei de pregatire profesionala.

CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI DISTRIBUIREA PATRIMONIULUI

Art.36. Dizolvarea asociatiei poate avea loc prin trei modalitati juridice:
a) de plin drept;
b) prin hotatare judecatoreasca definitiva si executorie;
c) prin hotararea adunarii generale a asociatiei;

Art.37. Dizolvarea de plin drept are loc în urmatoarele situatii:
a)imposibilitatea realizarii scoplui asociaţiei, ddaca in termen de trei luni de la constatarea acestui fapt, adunarea generala nu hotaraste schimbarea acestui scop;
b) reducerea numarului de membri asociaţi sub limita pevazuta de lege.

Art.38. Dizolvarea prin hotarare judecatoreasca poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) cand asociatia urmareste alt scop decat acela pentru care a fost infiintat;
c) cand asociatia a devenit insolvabila;

Art.39. Dizolvarea prin vointa membrilor asociatiei se produce cand hotararea a fost luata cu votul a doua treimi din numarul membrilor asociati.

Art.40. In cazul dizolvarii prin hotararea adunarii generale lichidatorii autorizati vor fi numiti la propunerea consiliului director. Lichidatorii vor respecta procedura de lichidare prevazuta de legea romana pentru asociatii si fundatii si vor distribui patrimoniul conform prevederilor legale in vigoare;

Art.41. Incazul dizolvarii prin hotaraea Adunarii Generale a membrilor asociati C.C.J. Neamt, bunurile asociatiei vor fi transmise unei alte persoane juridice de drept privat care are scop si obiective identice sau asemanatoare , prin votul a doua treimi din membrii asociati;

Art.42. In cazurile prevazute la art. 37 si 38 impartirea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale;

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.43. Statutul asociatiei profesionale a COLEGIULUI CONSILIERILOR JURIDICI NEAMT a fost dezbatut , completat si aprobat in sedinta Adunării Generale a Asociatilor azi, 17.06.2017. Prezentul statut a fost redactat si semnat in trei exemplare originale.