R E G U L A M E N TUL
de organizare a examenului pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv

CAPITOLUL I

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 1
La examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv se pot înscrie consilierii juridici stagiari, membri ai Asociaţiei Colegiului Consilierilor Juridici Neamt, care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, Statutul profesiei de consilier juridic publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr.684/ 29. 07.2005 si nr. 452 din 20 iunie 2014 şi Statutul Asociaţiei Colegiului Consilierilor Juridici Neamt.

Art. 2
Asociaţia Colegiului Consilierilor Juridici Neamt., denumită în continuare Asociaţia, poate organiza cursuri sau stagii de pregătire pentru susţinerea examenului de consilier juridic definitiv.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea examenului

Art. 3
(1) Examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv se organizează cel
puţin o dată pe an.
(2) Data/calendarul de desfăşurare a examenului de obtinere a titlului de consilier juridic definitiv şi cuantumul taxei de înscriere se stabilesc prin hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei.
(3) Data susţinerii examenului, taxa de înscriere, modalitatea de plată, tematica, bibliografia, precum şi prezentul Regulament vor fi aduse la cunoştiinţa consilierilor juridici stagiari prin corespondentă sau prin afişare/publicare la sediul Asociaţiei şi pe pagina de internet (blog), prin grija Consiliului Director.
(4) Tematica şi bibliografia examenului sunt cuprinse în anexa 4 a prezentei hotărâri.
(5) Înscrierea la examen are loc în baza cererii de înscriere tipizate cuprinse în Anexa 2 a prezentei hotărâri şi a adeverinţei tipizate cuprinse în Anexa 3 a prezentei hotărâri.
Consilierii juridici stagiari ce se vor inscrie la examen incepand cu sesiunea din anul 2017 trebuie sa aiba o prezenta obligatorie la minim 10 sedinte de pregatire profesionala si sa aiba prezentate la aceste sedinte minim doua materiale (lucrari) .
(6) Cererea pentru înscrierea la examen se va depune cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data examenului, la sediul Asociaţiei.
(7) Taxa de înscriere se plăteşte la trezorerierul Asociaţiei. Din sumele astfel obţinute, Consiliul Director şi Comisia de examen vor elaborara şi actualiza tematica si bibliografia stabilita pentru examen, respectiv stabilirea principiilor metodologice generale de examinare, multiplicarea cereilor tip de inscriere, a prezentului Regulament si va stabili, dacă este cazul, remuneratia membrilor Comisiei de examen/de soluţionare a contestaţiilor.
(8) Taxa de înscriere la examen nu se restituie candidaţilor care nu s-au prezentat la susţinerea examenului, cu excepţia celor care dovedesc imposibilitatea prezentării cu motive obiective, justificate cu înscrisuri doveditoare. Cererea de restituire se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.
(9) Consilierii juridici stagiari care nu au achitat la zi cotizaţia de membru nu se pot înscrie la examenul pentru obţinerea titlului de consilier juridic definitiv.

Art. 4
(1) Comisia de examen este formată din 3 membri. Membrii Comisiei de examen sunt desemnaţi prin hotărâre a Consiliului Director.
(2) Comisia de examen este coordonată de Preşedinte. Preşedintele comisiei de examen este desemnat de Consiliul Director, din rândul membrilor Comisiei.
(3) Pot fi membri ai Comisiei de examen numai consilierii juridici definitivi, cu reputaţie neştirbită, care au experienţă şi deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen. Pot fi membri ai Comisiei de examen şi alte persoane, cum ar fi: cadre didactice în învăţământul juridic superior, doctori în drept, alţi specialişti recunoscuţi în domeniul juridic, dacă au o reputaţie neştirbită, experienţă şi deprinderi de verificare a cunoştinţelor de specialitate prevăzute în materiile de examen.
(4) Persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor nu pot face parte din Comisia de examen.
(5) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.

Art. 5
Comisia de examen are în principal următoarele atribuţii:
1. verifica îndeplinirea condiţiilor de înscriere; afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere la examen, afişează lista finală a candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;
2. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea examenului, identifică şi, după caz, pregăteşte spaţiile adecvate pentru susţinerea probelor de examen, procură necesarul de rechizite;
3. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;
4. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremurile de evaluare şi notare;
5. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
6. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de examen să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;
7. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;
8. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;
9. analizează desfăşurarea şi rezultatele examenului şi prezintă concluziile Consiliului Director;
10. informează de îndată Preşedintele comisiei de examen cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;
11. propune Consiliului Director eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a examenului;
12. exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a examenului.

Art. 6
(1) Preşedintele Comisiei de examen ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 5.
(2) Preşedintele Comisiei de examen coordonează şi controlează aducerea la îndeplinire a acestor sarcini, iar fiecare membru al Comisiei poartă întreaga răspundere pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art.5.

Art. 7
(1) Elaborarea subiectelor de examen, a baremurilor de evaluare şi notare, respectiv evaluarea şi notarea lucrărilor se realizează de Comisia de examen.
(2) În comisia de examinare pot fi numiţi şi membri supleanţi, dintre care unul este supleantul preşedintelui Comisiei de examen.

Art. 8
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie prin hotărâre a Consiliului Director. Membrii Comisie de examen nu participă la soluţionarea contestaţiilor.

SECŢIUNEA a 3-a
Desfăşurarea examenului
Art. 9
(1) Examinarea candidaţilor se face într-o singură etapă, printr-o probă scrisă tip test grilă.
(2) Lucrările se evaluează în sistemul punctaj total acumulat.
(3) Sunt declaraţi admişi şi obţin titlul de consilier juridic definitiv, candidaţii care obtin minim nota 7(sapte).
(4) Pentru fiecare răspuns corect la o întrebare se acordă 1 (unu) punct.
(4) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor la proba scrisa este de maxim 2 (două) ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor către toţi candidaţii.
(5) Candidaţii care nu obţin punctajul minim la proba scrisă sunt declaraţi respinşi.

Art. 10
Se interzice candidaţilor să deţină asupra lor pe timpul desfăşurării probelor de examen orice surse de informare şi mijloace de comunicare, de orice fel. Încălcarea acestor dispoziţii atrage eliminarea din examen.

Art. 11
(1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de desfăşurarea examenului, Comisia de examen întocmeşte lista alfabetică a candidaţilor, pe care o afişează la sediul Asociaţiei şi/sau pe pagina de internet a Asociaţiei.
(2) Accesul candidaţilor în săla de examen este permis pe baza unui act de identitate şi a legitimaţiei de mebru al Asociaţiei, până la ora stabilită pentru începerea examenului.
Art. 12
(1) La elaborarea lucrărilor scrise candidaţii folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.
(2) La proba scrisă, candidaţii ocupă locurile în sala de examen în ordine alfabetică, conform listelor afişate. Fiecare candidat primeşte un test tipizată, cu ştampila Asociaţiei, pe care îşi scrie cu majuscule numele şi prenumele şi completează citeţ celelalte date. Colţul tezei de examen va fi lipit şi ştampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaţilor şi completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată.
(3) Din momentul deschiderii plicului în care se află testele de examen niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă.
(4) Pe toată durata desfăşurării probei este interzisă părăsirea sălii de examen de către candidaţi. În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoţit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de examen.
(5) Niciun membru al comisiei de examen nu poate părăsi localul de examen şi nu poate comunica în exterior conţinutul subiectelor de examen până la încheierea probei scrise.

Art. 13
(1) Pe parcursul desfăşurării probei scrise membrii comisiei de examen nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea testului şi nu pot aduce modificări acestuia şi baremului de evaluare şi notare.
(2) În cazul în care unii candidaţi doresc să îşi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte formulare tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către supraveghetori, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de 2 supraveghetori sau membri ai comisiei de examinare şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.
(3) Fiecare candidat primeşte atâtea formulare tipizate câte îi sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat candidaţii predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit potrivit prezentului Regulament. Ultimii 2 (doi) candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.
(5) Toţi candidaţii semnează, la momentul predării lucrărilor, în procesele-verbale de predare-primire a acestora.
(6) Preşedintele Comisiei de examen preia lucrările, după care le predă fiecărui membru al Comisiei de examen desemnat sa evalueze lucrările.
(7) Frauda atrage eliminarea din examen. Se consideră fraudă şi înscrierea numelui candidatului pe teza de examen în afara rubricii care se sigilează şi orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea „Fraudă”. Procesul-verbal se comunică Comisiei de examen şi candidatului respectiv.

Art. 14
(1) Evaluarea lucrărilor începe imediat după încheierea exemenului. Dacă este posibil, rezultatele examenului sunt comunicate candidaţilor, sunb semnătură de luare la cunoştinţă, imediat după terminarea evaluării. Rezultatele se afişează şi la sediul Asociaţiei, imediat după terminarea evaluării, cu menţionarea datei şi orei afişării, sub semnătura membrilor Comisiei de examen. Rezultatele examenului se pot afişa şi pe pagina de internet a asociaţiei Asociaţiei în termen de 3 zile lucrătoare de la terminarea evaluării.
(2) Contestatiile pot fi formulate si depuse la secretariatul Asociaţiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listelor cu rezultatelor examenului şi se soluţioneaza în urmatoarele 3 zile lucrătoare.
(3) Hotărârea de soluţionare a contestaţiilor se comunică contestatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la soluţionare.

Art. 15
(1) În cazul în care un consilier juridic stagiar nu promovează examenul de obţinere a titlului profesional de consilier juridic definitiv, acesta se poate prezenta la următoarea sesiune de examen.
Art. 16
Absolvenţii studiilor de doctorat dobândesc titlul profesional de consilier juridic definitiv la data îndeplinirii stagiului efectiv în profesie.

CAPITOLUL II
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii finale

Art. 17
Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispoziţiilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

Art. 18
Lucrările de examen ale candidaţilor precum şi toate celelalte documente privind desfăşurarea examenului se arhivează şi se păstrează în arhiva Asociatei, prin grija Secretariatului.

Art. 19
Prevederile prezentului Regulament se completează, în mod corespunzător, cu prevederile Legii nr. 514/2003 şi cele ale Statutului profesiei de consilier juridic.