CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Federația profesională ˝Ordinul Consilierilor Juridici˝ din România, denumită în continuare O.C.J.R. sau federație, este persoană juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, apolitică, înființată în temeiul art. 5 și 25 din Legea 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, a dispozițiilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată, și a prevederilor art. 9 și 40 din Constituția României.

Art. 2. Sediul O.C.J.R. este în Municipiul București, Str. Poenaru Bordea, nr.18, ap. 8, Sector

 1. Acesta poate fi modificat prin hotărârea Consiliului C.J.R.

Art. 3. – O.C.J.R. are patrimoniul propriu și organe de conducere.

 1. Resursele financiare provin din contribuții și cotizații achitate de membri, donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice române/străine și din alte venituri, conform legislației în vigoare, respectiv:
 • venituri realizate din activități economice, inclusiv din asocieri în participațiune;
 • dividende de la societățile comerciale la care federația este asociată/acționar;
 • dobânzi bancare;
 • resurse obținute de la bugetul de stat central și local;
 • fonduri europene;
 • alte

Tipul și nivelul taxelor achitate de fiecare colegiu membru către federație se va stabili de congres.

 1. Organele de conducere sunt cele prevăzute de art. 14 din prezentul
 2. Colegiile membre sunt enumerate în anexa numărul 1 la prezentul

Art. 4. O.C.J.R. are sigla și însemne proprii, conform anexei numărul 2 la prezentul statut.

Sigla poate fi utilizată doar de membrii cu drept de vot.

Art. 5. Durata de funcționare a federației este nelimitată.

 

CAPITOLUL II

SCOPUL, OBIECTIVELE, ATRIBUŢIILE ŞI COMPETENŢELE

Art. 6. Scopul O.C.J.R. este:

 • nelucrativ și nepatrimonial, fiind de interes general, datorită rolului și importanței sociale a

profesiei de consilier juridic, recunoscută de lege.

 • asigurarea organizării și exercitării unitare la nivel național a profesiei de consilier juridic și consacrarea principiului că profesia de consilier juridic cu organizarea și funcționarea ei structural- sistemică, este o componentă a sistemului juridic naț
 • protejarea și promovarea drepturilor intereselor și imaginii membrilor săi privind exercițiul liber, independent, autonom, în spirit etic și în mod unitar al profesiei de consilier

Art. 7. Obiectivele O.C.J.R. sunt:

 • stabilirea, menținerea și perfecționarea unui corp profesional competent, responsabilizat, specializat și eficient, care să contribuie la consolidarea statului de drept;
 • reprezentarea intereselor și drepturilor consilierilor juridici membri ai colegiilor în țară și

străinătate;

 • inițierea și susținerea de măsuri legislative specifice profesiei la nivelul autorităților de stat centrale și locale;

 

 

 • întocmirea Tabloului consilierilor juridici definitivi și stagiari la nivel național și înființarea bazei de date la nivel central cu evidența consilierilor juridici din România, membrii ai colegiilor;
 • încurajarea coeziunii consilierilor juridici bazată pe competență, apartenență, solidaritate, etică și disciplină profesională;
 • organizarea și coordonarea corpului profesional;
 • asigurarea reprezentării corpului profesional la nivelul societății civile și în relațiile cu

autoritățile statului;

 • asocierea consilierilor juridici într-o structură unitar-profesională la nivel național;
 • adoptarea statutului profesiei de consilier juridic și publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, partea I;
 • sprijinirea și îndrumarea colegiilor membre în îndeplinirea obligațiilor lor, prin asigurarea reglementării unitare a problematicii profesiei, precum: primirea și definitivarea în profesia de consilier juridic, contribuțiile bănești, exercițiul profesiei, formarea profesională continuă;
 • promovarea imaginii federaț

Art. 8 Atribuțiile și competențele O.C.J.R. sunt:

 1. conceperea și adoptarea:
 • Statutului profesiei;
 • Codului de etică și deontologie;
 • Regulamentului privind primirea, stagiul și definitivarea în profesia de consilier juridic;
 • Regulamentului de disciplină;
 • Registrelor de activitate ale consilierului juridic și a regulamentului de utilizare a acestora;
 • Regulamentului privind formele de exercitare a profesiei;
 • Regulamentului privind formarea profesională continuă;
 • Regulamentul de utilizare a mărcii colective, respectiv a siglei și a însemnelor;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a societăților civile profesionale;
 • Alte regulamente și instrucțiuni necesare bunei funcționări a federației și a colegiilor
 1. Emiterea de interpretări ale regulamentelor federaț
 2. Organizarea unitară a examenului de primire în profesie, a stagiului profesional și examenului de definitivare în profesie.
 3. Colaborarea cu Parlamentul, Guvernul României, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, instanțele de judecată și cu alte instituții publice centrale și locale, organizații profesionale române și străine.
 4. Apărarea și promovarea intereselor membrilor, în raport cu autoritățile publice locale și centrale precum și cu alte entități juridice române și străine;
 5. Editarea de publicații de

 

CAPITOLUL III.

MEMBRII OCJR. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 

Art. 9. Sunt membrii ai O.C.J.R. colegiile județene și ale sectoarelor Municipiului București, denumite în continuare colegii, înființate sau care se vor înființa conform Legii 514/2003, care și-au exprimat în scris intenția de afiliere.

Cererea de afiliere la federație va fi analizată și aprobată de comitetul coordonator.

Art. 10. În fiecare județ și sector din București funcționează doar câte un singur colegiu cu

statut de asociație profesională cu personalitate juridică.

 

 

Art. 11. Colegiile membre ale O.C.J.R. sunt reprezentate în organele de conducere ale federației prin persoane mandatate în acest sens, conform propriilor statute de organizare și funcționare.

Fiecare colegiu membru cu un număr de membri cotizanți de până la 2000 are un vot în congresul federației. Colegiile cu un număr de membri cotizanți mai mare de 2 000 vor avea un drept de vot în plus pentru fiecare fracție de 2 000 de membri cotizanți.

Art. 12. Membrii O.C.J.R. au următoarele drepturi:

 • să aleagă organele de conducere, comisiile de specialitate și alte funcții din cadrul federației;
 • să propună pentru organele de conducere, de execuție, comisii de specialitate și pentru alte funcții din cadrul federației membrii proprii și/sau membrii altor colegii membre, cu drept de vot deliberativ;
 • să participe la activitățile organizate de federație;
 • să participe la formarea profesională continuă organizată de federație
 • să emită legitimații pentru membrii proprii cu sigla/emblema și însemnele federației, conform modelului aprobat de congres;
 • să confecționeze și să utilizeze insigna cu sigla/emblema federației pentru membrii proprii, conform modelului aprobat de congres;
 • să participe la redactarea publicațiilor editate de federație, în nume propriu sau în colaborare
 • să primească materialele întocmite de federație cu privire la activitatea desfășurată, precum și

darea de seamă a veniturilor și cheltuielilor anuale;

 • să propună modificarea și completarea actelor de constituire și funcționare ale federaț

Art. 13. Membrii O.C.J.R. au următoarele obligații:

 • să achite taxele și contribuțiile financiare stabilite de congresul federației;
 • prin activitatea pe care o desfășoară, să nu aducă prejudicii imaginii federației;
 • să participe la activitățile federației;
 • să-și delege membrii pentru organele de conducere, de execuție și comisiile de specialitate ale federației;
 • să respecte deciziile și hotărârile federației precum și dispozițiile legale care reglementează

activitatea consilierilor juridici;

 • să participe la realizarea obiectivelor stabilite de federație;
 • să nu desfășoare activități politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor desfășurate sub egida federației;
 • să comunice periodic datele și informațiile solicitate de federație;
 • să respecte regulamentele federaț

 

CAPITOLUL IV.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERAŢIEI. ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE

 

Art. 14. Organele de conducere ale federației sunt:

 • Congresul,
 • Consiliu,
 • Comitetul Coordonator,
 • Preș

Art. 15. Activitatea curentă este realizată de secretariatul general, aflat în subordinea președintelui.

Art. 16. Congresul O.C.J.R. este constituit din reprezentanți legali ai colegiilor membre.

 

 

Art. 17. Congresul se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare.

Art. 18. Congresul se convoacă de:

 • Președinte
 • Consiliu
 • Comitetul coordonator
 • la cererea a 25% din numărul membrilor C.J.R. cu drept de vot deliberativ.

Art. 19. Convocarea congresului în ședințe ordinare se face prin transmiterea convocatorului membrilor, cu cel puțin 30 zile înainte, prin e-mail și/sau fax, afișare la sediul federației și pe site-ul acesteia.

Art. 20. Congresul extraordinar se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de dată organizării, prin comunicarea convocatorului membrilor prin e-mail și/sau fax, afișare la sediul federației și pe site-ul acesteia.

Art. 21. Congresul ordinar este legal constituit:

 1. la prima convocare, în prezența unui număr de 2/3 din totalul membrilor cu drept de vot deliberativ, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot deliberativ prezenț
 2. la a doua convocare, congresul este legal constituit în prezența a 51% din numărul total al membrilor cu drept de vot deliberativ, iar hotărârile sunt adoptate legal cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot deliberativ prezenț A doua convocare poate fi făcută în aceeași zi.

Art. 22. Congresul extraordinar este legal constituit, la prima convocare, în prezența majorității simple a membrilor cu drept de vot deliberativ, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorități simple a membrilor cu drept de vot deliberativ prezenți. În caz de neîntrunire a cvorumului legal la prima convocare se poate reconvoca congresul în aceeași zi. La a doua convocare congresul este legal constituit în prezența a cel puțin 1/3 din totalul membrilor cu drept de vot deliberativ, iar hotărârile sunt legal adoptate cu majoritatea simplă a membrilor cu drept de vot deliberativ prezenți.

Art. 23. La congres, au drept de vot deliberativ colegiile membre, conform art. 11.

Art. 24. Congresul ordinar are următoarele competente:

 1. analizează și aprobă raportul anual al:
 • Comitetului coordonator;
 • Trezorierului
 • Comisiei de cenzori
 • Comisiei de etică și disciplină
 • Comisiei metodologice și de îndrumare profesională.
 1. alege și revocă președintele, prim-vicepreședintele, vicepreședinții, secretarul general, trezorierul și membrii comisiilor de specialitate;
 2. face propuneri autorităților cu drept de inițiativă legislativă pentru perfecționarea cadrului

legislativ al organizării și exercitării profesiei de consilier juridic;

 1. adoptă și modifică Statutul O.C.J.R., Statutul profesiei de consilier juridic precum și alte regulamente care nu sunt date în mod expres în competența altui organ;
 2. adoptă hotărâri cu privire la relațiile dintre colegii, perfecționarea formării profesionale

continue și respectarea regulilor de etică și deontologie profesională;

 1. alege și revocă membrii Comisiei de cenzori, Comisiei de etică și disciplină și ai Comisiei metodologice și de îndrumare profesională, care funcționează conform regulamentelor proprii și care sunt aprobate/modificate de Consiliu;
 2. aprobă bugetul anual al O.C.J.R., descărcarea de gestiune a persoanelor cu atribuții în acest sens, programul de activitate; stabilește cota de contribuție a colegiilor la formarea bugetului federației;

 

 

 1. aplică sancțiunea prevăzută de 48 alin 2, lit. „e” și „f”, la propunerea Comisiei de etică

și disciplină sau a președintelui;

 1. validează propunerile consiliului cu privire la atribuțiile secretarului general și ale trezorierului;
 2. analizează și aprobă rapoartele de activitate anuale/periodice întocmite de organele de

conducere colective/individuale sau de organele de execuție și comisiile de specialitate.

Art. 25. Congresul extraordinar hotărăște în orice alte probleme care nu sunt date în competența congresului ordinar.

Art. 26. (1). Consiliul O.C.J.R. are următoarele competențe și atribuții:

A.  Competențe:

 1. propune congresului modificarea legii profesiei de consilier juridic, a Statutului federației și a statutului profesiei de consilier juridic și/sau a altor regulamente date în competența sa;
 2. analizează activitatea comitetului coordonator a președintelui, prim-vicepreședintelui, vicepreședinților, trezorierului și a secretarului general și face recomandări congresului;
 3. propune congresului, revocarea președintelui, a prim-vicepreședintelui, a vicepreședinților, a secretarului general, a trezorierului a membrilor comisiilor de specialitate pentru grave deficiente în activitate și/sau încălcări grave ale Statutului federației, Statutului profesiei, a Codului de etică și deontologie sau a altor regulamente adoptate de federație;
 4. urmărește modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor congresului;
 5. analizează și decide, în orice altă problemă care nu este de competența congresului și/sau a altui organ de conducere/execuție;
 6. desemnează persoana care va proceda la îndeplinirea formalități pentru convocarea congresului, în cazul în care președintele și/sau prim-vicepreședintele sunt în imposibilitatea sau refuză să convoace congresul;
 7. aplică sancțiunile prevăzute de art. 48 alin 2 lit. „c” și „d”, la propunerea comisiei de etică și disciplina și/sau a președintelui.
 • Persoana nemulțumită de hotărârile consiliului se poate adresa cu plângere la congres, în

termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de hotărârea adoptată de consiliu;

 • Consiliul este constituit din decanii colegiilor membre sau un alt membru din conducerea colegiului cu mandat. Fiecare colegiu are dreptul la un vot.
 • La ședințele consiliului participă cu drept de vot consultativ președintele, prim- vicepreședintele și vicepreședinț
 • Consiliul se întrunește la inițiativa președintelui, a prim-vicepreședintelui, a patru vicepreședinți sau la solicitarea scrisă a zece membri. Convocarea se face prin fax sau e-mail, cu cel puțin 15 zile înainte de data ședinț În caz de urgență, consiliul poate fi convocat și cu cel puțin cinci zile înainte de ședința;
 • Consiliul lucrează în prezența a 50% plus unul din numărul membrilor săi cu drept de vot deliberativ și ia hotărâri valabile cu votul majorității simple a membrilor cu drept de vot deliberativ prezenț
 • Fiecare colegiu membru are dreptul la un reprezentant în consiliu, care este decanul sau un alt membru din conducerea colegiului, cu mandat.
 1. Atribuții:
 2. duce la îndeplinire hotărârile congresului;
 3. soluționează orice problemă privind profesia de consilier juridic între sesiunile congresului, cu excepția celor date în competența exclusivă a congresului;
 4. exercită controlul activității comitetului coordonator;

 

 

 1. stăruie la realizarea bugetului federației și la executarea de către colegiile membre a hotărârilor adoptate de congres, de consiliu și de celelalte organe de conducere ale C.J.R.;
 2. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de Legea 514/2003 și de Statutul profesiei de consilier juridic;
 3. adoptă hotărâri în interesul profesiei;
 4. stabilește atribuțiile secretarului general și ale trezorierului și le supune validării

congresului;

 1. aprobă regulamentele de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori, a Comisiei de etică și disciplină și a Comisiei metodologice și de îndrumare profesională și a altor regulamente care nu sunt date în competența altor organe de conducere;
 2. aprobă/modifică organigrama C.J.R., la propunerea comitetului coordonator;
 3. soluționează contestațiile formulate împotriva hotărârilor Comisiei de etică și disciplină

conform art. 39;

 1. stabilește indemnizația organelor de conducere și de execuție a membrilor comisiilor de specialitate și a altor persoane;
 2. aprobă/ratifică încheierea de contracte;
 3. În realizarea atribuțiile sale, consiliul emite hotărâri.

Art. 27. (1). Comitetul coordonator este format din președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinți, aleși pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit. La ședințele comitetului coordonator participă secretarul general și trezorierul, în calitate de invitați.

 • Comitetul coordonator are următoarele atribuții:
 1. coordonează activitatea curentă a federației, în vederea îndeplinirii hotărârilor congresului și consiliului, și supraveghează ducerea la îndeplinire a acestora de către membrii federației;
 2. organizează execuția bugetară și urmărește realizarea resurselor financiare conform bugetului aprobat;
 3. întocmește proiectul de buget al C.J.R. și il supune aprobării congresului;
 4. întocmește anual raport de activitate și raport de gestiune a patrimoniului federației și le supune spre aprobare congresului;
 5. îndeplinește alte atribuții stabilite de organele ierarhice ale federației;
 6. desemnează persoana care va îndeplini formalitățile de convocare a congresului și/sau a consiliului, în cazul în care președintele și prim-vicepreședintele sunt în imposibilitate sau refuză să procedeze la convocarea celor două organe de conducere colectivă;
 7. analizează si aprobă primirea de noi membrii care recunosc și respectă statutul federației;
 8. stabilește atribuțiile vicepreședinților;
 9. actualizează permanent anexa nr.1 (Colegiile membre ale federaţiei) la Statutul federaţiei şi comunică modificările la instanţa competentă, în vederea actualizării datelor în registrul special ţinut la grefa instanţei, raportat la lit g).
 • În realizarea atribuțiilor sale, comitetul coordonator emite
 • Comitetul coordonator este condus de președintele federației și lucrează valabil în prezența a 2/3 dintre membrii săi și adoptă deciziile cu majoritatea simplă a membrilor prezenț
 • Comitetul coordonator se convoacă de președinte sau la solicitarea unui număr de trei

membrii ai acestuia.

 • Convocarea se va face, de regula, cu minim 15 zile înainte de ședință prin fax, e-mail, telefonic În caz de urgență, convocarea se va putea face și în termen de minim cinci zile.

Art. 28. (1). Președintele O.C.J.R. are următoarele atribuții:

 1. reprezintă C.J.R. în relațiile cu persoanele fizice și juridice, din țară și străinătate;

 

 

 1. încheie convenții și contracte în numele și interesul C.J.R., în limita mandatului primit de la comitetul coordonator, consiliu sau congres;
 2. convoacă și conduce ședințele consiliului, comitetului coordonator și congresului și propune ordinea de zi;
 3. ordonanțează cheltuielile federației;
 4. semnează actele și documentele emise în numele federației;
 5. aprobă și inițiază protocoale de colaborare ale federației cu alte organizații profesionale și instituții publice și private din țară și străinătate;
 6. coordonează activitatea curentă a secretarului general, a trezorierului și a aparatului tehnico administrativ;
 7. supravegheaza, coordoneaza si valideaza activitatea prim-vicepresedintelui, inaintea validarii de catre celelalte organe de conducere
 8. prezintă membrilor informări în funcție de evenimente;
 9. propune congresului aplicarea sancțiunilor prevăzute de 48, al 2, lit. „e” și „f”;
 10. propune consiliului aplicarea sancțiunilor prevăzute de art. 48, al. 2, lit. „c” și „d”. (2). În realizarea atribuțiilor sale, președintele emite

Art. 29. Președintele este înlocuit de drept de prim-vicepreședinte sau, la cererea sa, de unul din vicepreședinții pe care îl desemnează în acest scop.

Art.30. Prim-vicepreședintele O.C.J.R. este înlocuitorul de drept al președintelui și are

următoarele atribuții:

 1. coordonează și organizează activitatea curentă a departamentelor federației ;
 2. supraveghează relațiile dintre structurile centrale de conducere ale federației și colegii, precum și relațiile dintre colegiile membre;
 3. acordă sprijin membrilor în raporturile lor cu autoritățile centrale și locale;
 4. coordonează formarea profesională continuă a consilierilor juridici, împreună cu Comisia metodologică și de îndrumare profesională;
 5. stabilește tematica pentru susținerea examenelor de intrare și definitivare în profesia de

consilier juridic împreună cu Comisia metodologică și de îndrumare profesională;

 1. supraveghează modul de efectuare a stagiului profesional de consilierii juridici stagiari;
 2. convoacă congresul și consiliul, în cazul în care președintele este în imposibilitate sau

refuză convocarea.

Art. 31. Vicepreședinții O.C.J.R.:

 • îndeplinesc atribuții de coordonare a departamentelor federației, astfel cum se stabilesc de

către comitetul coordonator;

 • organizează împreună cu prim-vicepreședintele și Comisia metodologică și de îndrumare

profesională formarea profesională continuă a consilierilor juridici din zona de interes arondată;

 • se preocupă de încasarea tuturor obligațiilor financiare de către federație de la membrii din

zona arondată.

 • participă, în calitate de invitați, la adunările generale ordinare și/sau extraordinare organizate de colegiile din zona arondată.

Vicepreședinții zonali coordonează activitatea membrilor federației, conform arondării

teritoriale, astfel:

 1. zona I: București/ Călărași/ Giurgiu/ Ialomița/ Teleorman/ Constanța/ Tulcea/ Ilfov;
 2. zona II: Bacău/ Botoșani/ Brăila/ Galați/ Vaslui/ Vrancea/ Suceava/Iași/ Neamț;
 3. zona III: Bihor/ Bistrița-Năsăud/ Cluj/Maramureș/ Mureș/ Satu-Mare/ Sălaj;
 4. zona IV: Alba/ Arad/ Caras-Severin/ Dolj/ Gorj/ Hunedoara/ Mehedinți/ Olt/ Timiș.

 

 

 1. Zona V: Argeș/ Brașov/ Buzău/ Covasna/ Dâmbovița/ Prahova/ Sibiu/ Vâlcea/

Art. 32: Secretarul general al O.C.J.R. are următoarele atribuții:

 1. înregistrează actele și documentele emise de congres, consiliu, comitetul coordonator, președinte, prim-vicepreședinte și vicepreședinți;
 2. actualizează periodic Tabloul consilierilor juridici la nivel național;
 3. întocmește lista cu datele de identificare ale organelor de conducere centrală și locale în vederea afișării pe site-ul federației și le actualizează, de câte ori este nevoie;
 4. coordonează secretariatul tehnic pentru lucrările congresului, comitetului coordonator

și consiliu;

 1. ține legătura cu organizațiile profesionale, din țară și străinătate, în limita mandatului

dat de consiliu, comitetul coordonator și/sau președinte;

 1. coordonează și conduce activitatea de arhivare a documentelor federației, conform Legii arhivelor naționale;

Art. 33. Trezorierul O.C.J.R. are următoare atribuții/competente:

 1. asigură evidența și încasarea curentă a contribuției colegiilor membre către C.J.R.,

precum și a altor venituri;

 1. execută operațiunile financiar-contabile de încasări și plăți, în numele și contul C.J.R.;
 2. întocmește anual raport cu privire la veniturile și cheltuielile federației;
 3. participă la întocmirea situațiilor financiare periodice și a bilanțului contabil

Art. 34. Comisia de cenzori

 • Comisia de cenzori este formată dintr-un număr de trei membri de drept și doi membri supleanți, aleși de congres, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit;
 • Din Comisia de cenzori va face parte și un contabil autorizat sau expert

Renumerația acestora se stabilește de către consiliu;

 • Membri comisiei, după alegere, în prima lor ședință își vor desemna preș

Art. 35. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 1. verifică legalitatea întocmirii situațiilor financiare ale federației;
 2. verifică dacă cheltuielile efectuate sunt în acord cu hotărârile organelor de conducere

colective;

 1. avizează bilanțul contabil și raportările fiscale periodice;
 2. verifică ori de cate ori este nevoie, inopinat, modul în care este întocmit registrul de

casă și cum sunt gestionate resursele bănești ale federației;

 1. verifică, trimestrial, modul în care membrii federației își achită obligațiile financiare stabilite de congres;
 2. sesizează Comisia de etică și disciplină în cazul în care membrii nu își îndeplinesc obligațiile financiare față de federație;
 3. verifică, periodic modul în care sunt gestionate valorile materiale proprietatea federației

și/sau care sunt în folosința și/sau în administrarea federației;

 1. face propuneri congresului pentru o mai bună gestionare a  resurselor materiale și financiare ale federației;
 2. îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau de organele de conducere colective ale federației;
 3. prezintă anual congresului raportul de activitate, care va cuprinde toate constatările făcute în decursul unui an.

Art. 36. Modul de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori va fi stabilit prin regulament

propus de Comisia metodologică și îndrumare profesională și aprobat de consiliu.

Art. 37. (1). Comisia de etică și disciplină este formată din trei membri de drept și doi membri supleanți, aleși prin vot secret/deschis de congres pentru un mandat de patru ani. Mandatul poate fi reînnoit.

 • Pot fi membri ai Comisiei de etică și disciplină consilierii juridici cu o vechime mai mare de cinci ani în profesie.
 • Membrii comisiei, după alegere, în prima lor ședință își vor desemna preș
 • Comisia de etică și disciplină își desfășoară activitatea la sediul federației sau în alt loc stabilit de preș

Art. 38. Atribuții:

Comisia de etică și disciplină analizează, soluționează și sancționează/ clasează:

 • abaterile disciplinare săvârșite de membrii organelor de conducere, execuție și a comisiilor de specialitate ale federației;
 • abaterile disciplinare săvârșite de membrii organelor de conducere ale colegiilor membre ale federației;
 • propune congresului aplicarea sancțiunilor prevăzute de 48, al. 2, lit. „e” și „f”;
 • propune consiliului aplicarea sancțiunilor prevăzute de 48, al. 2, lit. „c” și „d”;

Comisia de etică și disciplină poate aplica următoarele sancțiuni:

 • avertisment și mustrare scrisă.

Art. 39. Împotriva hotărârilor luate de Comisia de etică și disciplină, persoana nemulțumită

poate face plângere la consiliu în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 40. Modul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și disciplină va fi stabilit prin regulament propus de Comisia metodologică și de îndrumare profesională și aprobat de consiliu.

Art. 41. (1). Comisia metodologică și de îndrumare profesională este formată dintr-un număr de cinci membri de drept și doi supleanți, aleși de congres, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit.

 • Pot fi aleși membri ai Comisiei metodologice și îndrumare profesională consilierii juridici cu o vechime de cel puțin șapte ani în profesie și care se bucură de autoritate profesională și morală.
 • Membrii comisiei, după alegere, în prima lor ședință își vor desemna preș
 • Comisia metodologică și de îndrumare profesională își desfășoară activitatea la sediul

federației sau alt loc stabilit de președinte.

Art. 42. Modul de organizare și funcționare a Comisiei metodologice și îndrumare

profesională va fi stabilit prin regulament propriu propus de comisie și aprobat de consiliu.

Art. 43. Comisia metodologică și îndrumare profesională are următoarele atribuții și competente:

elaborează și propune pentru discutare și aprobare/ modificare:

 • Statutul de organizare și funcționare a federației,
 • Statutul profesiei de consilier juridic,
 • Regulamentul privind stagiul și definitivarea în profesia de consilier juridic,
 • Codul de etică și deontologie,
 • Regulamentul propriu de organizare și funcționare,
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de cenzori,
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei etică și disciplină,
 • Regulamentul privind formele de exercitare a profesiei de consilier juridic,
 • Tematica pentru examenul de primire și definitivare în profesia de consilier juridic,
 • Regulamentul privind efectuarea stagiului profesional,
 • Regulamentul de utilizare a mărcii colective,
 • Programul de activitate pentru organizarea  pregătirii   profesionale   continue   a

consilierilor juridici,

 • Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.

Art. 44. Colegiile membre au organe de conducere proprii, buget de venituri și cheltuieli, sediu social, patrimoniu propriu, statut de organizare și funcționare și sunt autorizate să se înființeze și să funcționeze de instanța de judecată competentă material și teritorial.

Art. 45. Organele de conducere și reprezentare ale colegiilor membre sunt:

 • Adunarea generală ;
 • Consiliul colegiului;
 • Decanul;

Art. 46.  La nivelul colegiilor membre funcționează:

 • Comisia de etică și disciplina;
 • Comisia de cenzori;
 • Comisia metodologică și de îndrumare profesională;
 • Secretarul general, care își desfășoară activitatea sub conducerea
 • Aparatul tehnico-administrativ, care se organizează și funcționează sub conducerea

decanului și controlul consiliului colegiului.

Art. 47. Fiecare colegiu membru va întocmi lista cu îndrumătorii de stagiu, dintre consilierii

juridici cu experiență și autoritate morală.

 

CAPITOLUL V

ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 48. (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

 1. neachitarea obligațiilor financiare stabilite de congres către federație;
 2. nerespectarea hotărârilor congresului, ale consiliului și ale comitetului coordonator;
 3. necomunicarea datelor și informațiilor solicitate de federație, în termenul stabilit de aceasta;
 4. neparticiparea nemotivată la cel puțin doua evenimente organizate de federație;
 5. nerespectarea dispozițiilor prezentului statut, a statutului profesiei sau a altor regulamente ale federaț
 • Sancțiunile ce pot fi aplicate sunt:
 1. avertisment verbal,
 2. mustrare scrisă,
 3. suspendarea dreptului de vot în organele de conducere colectivă, pe o perioadă de 3-6 luni,
 4. suspendarea calității de membru al organelor de conducere colectivă a persoanelor propuse de către colegiul sancționat conform „c” din prezentul articol, pe o perioadă de 3-6 luni,
 5. revocarea calității de membru al organelor de conducere colectivă a persoanelor propuse de

colegiul sancționat, conform lit. „c”.

 1. excluderea din federație a
 • se aplică sancțiunea de la 48, al. 2, lit. „a”, în cazul prevăzut de art. 48, al. 1, lit. „a”;
 • se aplică sancțiunea prevăzută de 48, al. 2, lit. „b”, în cazurile prevăzute de art. 48, al. 1,

lit. „b”, „c” și „d”.

 • se aplică sancțiunea prevăzută de 48, al. 2, lit. „c”, „e” și „d”, în cazul în care membrul a fost, în prealabil, sancționat conform art. 48, al. 2, lit. „a” și „b”.
 • sancțiunile care se vor aplica consilierilor juridici precum și faptele considerate abateri se vor reglementa prin Statutul profesiei de consilier juridic și prin Statutul de organizare și funcționare a fiecărui

Art. 49. (1) se aplică sancțiunea revocării calității de membru al organelor de conducere colectivă, conform art. 48, alin 2, lit. „e”, reprezentanților membrului care nu achită contribuțiile bănești către federație, deși, în prealabil, a fost sancționat conform art. 48, alin 2, lit. „d”.

(2) se aplică sancțiunea excluderii, conform art. 48, alin 2, lit. „f”, membrului care nu își achită

obligațiile bănești față de federație, iar în prealabil a fost sancționat conform art. 48, al. 2, lit. „c”.

 

CAPITOLUL VI.

DIZOLVAREA, LICHIDAREA ŞI RADIEREA FEDERAŢIEI

 

Art. 50. Dizolvarea federației poate avea loc:

 1. de drept;
 2. prin hotărârea tribunalului;
 3. prin hotărârea congresului;

Art. 51. (1) Federația se dizolva de drept prin:

 1. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii congresului în conformitate cu statutul federației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, congresul trebuia să se constituie;
 3. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

(2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea tribunalului în a cărei circumscripție se

află sediul federației, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 52. (1) Federația se dizolva, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane

interesate și care justifică un interes legitim:

 1. când scopul sau activitatea federației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când federația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când federația a devenit insolvabilă;

(2) Instanța competenta să hotărască dizolvarea este tribunalul în circumscripția căreia

federația își are sediul.

Art. 53. Federația se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la tribunalul în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 54. (1). În cazul dizolvării federației, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

 • Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat său de drept public cu

scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită de congres.

 • Dacă în termen de șase luni de la terminarea lichidării nu s-a reușit transmiterea bunurile în condițiile al. 2, bunurile ramase vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
 • Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă

prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 55. Lichidarea federației:

 1. În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 50, lit. „b”, lichidatorii vor fi numiți prin hotărârea judecătorească.
 2. În cazul dizolvării prevăzute de 50, lit. „c”, lichidatorii vor fi numiți de către congres,

sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

Art. 56. (1). În toate cazurile, mandatul președintelui, prim-vicepreședintelui, vicepreședinților, secretarului general, trezorierului și membrilor Comisiei de etică și disciplină și a Comisiei metodologice și de îndrumare profesională încetează odată cu numirea lichidatorilor.

 • Mandatul membrilor Comisiei de cenzori încetează după finalizarea procedurii de lichidare

și după obținerea actului de radiere de la tribunal.

 • Lichidatorii vor putea fi persoane juridice, autorizate în condițiile

Art. 57. (1). Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului federației.

 • Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale federaț Ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.
 • Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul

Art. 58. (1). Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

(2). Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate

în curs.

Art. 59. (1). Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței sale

se va consemna în contul său.

(2). Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

Art. 60. În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept

contul gestiunii decât după expirarea unui termen de șase luni de la publicarea dizolvării federației.

Art. 61. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 62. Atât față de federație, cât și față de asociați, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 63. (1). După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al tribunalului în a cărei circumscripție teritorială își are sediul federația.

 • Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea federației din Registrul asociațiilor și fundaț
 • Publicarea lichidării se face prin afișare la ușa instanței în a cărei circumscripție teritorială

își are sediul persoana juridică, in termen de doua luni de la terminarea lichidării.

Art. 65. Dacă în termen de 30 zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele ramase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele federației și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 66. (1). Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la tribunalul în a cărei circumscripție teritorială se află sediul federației lichidate.

(2). După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea federației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 67. (1). Federația încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2). Radierea se face în baza actului constatator eliberat de lichidator, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

 

CAPITOLUL VII

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

 

Art. 68. (1) Actul constitutiv și Statutul federației au fost adoptate în Adunarea Generală Constitutivă din 21.02.2004, la București, de membrii fondatori înscriși în documentele constitutive.

 • Aceste acte au fost modificate prin Hotărârile adoptate în Congresul din data de 5-7 decembrie 2008, desfășurat la Brașov, Congresul din 22-24 mai 2009, desfășurat la Băile Felix și 16- 18 aprilie 2010, desfășurat la Băile Felix, 14-16 ianuarie 2011, desfășurat la București, 17 martie 2012, desfășurat la București, Congresul din 07.06.2014, desfășurat la Bran, 13.12.2014, desfășurat la București şi Congresul din 23-15.10.2015 desfăşurat la Bucureşti .
 • Anexa nr.1 (Colegiile membre ale federaţiei) este actualizată în baza Deciziei nr. 03 din data de 11.2015 a comitetului coordonator al federaţiei.
 • Prezentul act reprezintă Statutul federației, are un număr de trei anexe care fac parte integrantă din prezentul statut.

 

Pentru Statutul complet (cu anexe)Federaţiei Ordinului Consilierilor Juridici din România
„click aici”